Cadrul natural şi clima

Cadrul natural
Relieful:
Comuna Dulceşti este situată din punct de vedere geografic în podişul Moldovei, pe terasa a doua a râului Moldova.
Altitudinea medie este de 300 m. Satele, în cea mai mare parte, au forme de relief în lungul râului Moldova şi pârâului Valea Neagră.
 
Solul:
Din punct de vedere geotehnic localităţile componente ale comunei sunt amplasate pe un teren argilos macroporic.
 
Apele.
Din punct de vedere hidrografic teritoriul comunei aparţine bazinului râului Moldova, care constituie şi limita de est a comunei. Prin afluenţii săi, pâraiele Valea Neagră şi Briţcani, râul Moldova colectează apele din precipitaţii şi din izvoare de pe cuprinsul teritoriului. Pârâul Valea Neagră formează în aval de satul Dulceşti o serie de iazuri, prin baraje artificiale amplasate pe cursul apei.
Reţeaua hidrografică este bogată şi se caracterizează printr-o alimentare pluvială intensă a pâraielor, prin predominarea apelor mari primăvara, înregistrându-se un debit maxim în lunile aprilie-mai şi unul minim la sfârşitul verii şi începutul toamnei.
Primăvara, când se suprapune perioada de ploi cu cea a topirii zăpezilor se produc inundaţii afectând zonele adiacente albiei majore a pâraielor.
 
Clima.
Fiind situat în zona subcarpatică, teritoriul comunei se încadrează în zona de climă temperat continentală prezentând asemănări atât cu climatul de munte din vest cât şi cu cel din zona deluroasă.
Mediile anuale ale temperaturilor aerului sunt de 7-8○C.
Precipitaţiile medii din zonă sunt de cca. 600-700 ml/mp.
Cea mai mare frecvenţă o au vânturile de vest şi nord. Zona cu vânturile cele mai intense este Frăţeşti – Călina
 

       

           

Comments are closed.